Svazek XII.b

1890–1918

Borovička Michael, Kaše Jiří, Kučera Jan P., Bělina Pavel

Hlavní první

Mezi radikalismem a oportunismem

I. Pod mladočeským praporem

I/1 Pád strany staročeské

I/2 Jubilejní zemská výstava jako národní slavnost

I/3 Vládní pokusy o „resuscitaci“ punktací

I/4 Zenit mladočeského radikalismu

Mladočeská opozice a Taaffeho vláda

Místodržitel proti českému radikalismu

I/5 Výjimečný stav nad Prahou a okolím

I/6 Konec Taaffeho éry stability

I/7 Pokrokáři a proces s Omladinou

I/8 Hledání nové cesty: nymburská rezoluce mladočeské strany

I/9 Rozchod T. G. Masaryka s Národní stranou svobodomyslnou

I/10 Česká otázka versus České myšlénky

I/11 Manifest české moderny a Boží bojovníci

I/12 Volební reforma polského hraběte Badeniho

I/13 Jazyková nařízení přinášejí konec mladočeské opozice

I/14 „Furor teutonicus“ a Badeniho pád

I/15 „Rozumu lebka Čechů nepřijme, avšak ranám i ona porozumí!“

 

II. Za všeobecné volební právo (1897–1907)

II/1 Česká otázka na přelomu století a evropské velmoci

II/2 Česká politika v době ústavní krize let 1897–1899

II/3 Mladočeská aliance s „českofeudální“ Thunovou vládou

II/4 Vznik pluralitního systému v Předlitavsku a nové německé strany

II/5 „Kdež pak jest národ živý, aby v něm nebylo stran politických“

II/6 České politické strany na Moravě a ve Slezsku

II/7 Svatodušní program německých stran a Národní rada česká

II/8 Krátká éra stability ministerského předsedy Koerbera

II/9 Moravský pakt

II/10 Slezské písně

II/11 Konec kuriového parlamentarismu

II/12 Pozitivní politika a konec doby mladočeské

II/13 Předposlední volby do říšské rady

 

III. V předvečer Velké války

III/1 Dobrodružství ministra von Aehrenthala a krize mezinárodních vztahů

III/2 Masaryk versus Aehrenthal

III/3 Čeští poslanci a rakouská zahraniční politika

Mladočeši v delegacích

Kramářovo rusofilství a novoslovanství

Spolupráce se slovanskými národy

III/4 Český sněm roku 1908 a růst českého radikalismu

III/5 Poslední pokusy o česko-německé vyrovnání

III/6 „Neústavní převrat“ místodržitele Thuna

III/7 Karel Šviha v průšvihu

III/8 Reformní plány konopišťského pána

III/9 Česká otázka v posledních letech míru a „říše soumraku“

 

Hlava druhá

Čas dospívání

 

I. Národohospodářské obrození

I/1 Obecné tendence v ekonomice českých zemí na přelomu 19. a 20. století

I/2 Světla i stíny ekonomického nacionalismu v letech 1890–1918

I/3 Rozvoj jednotlivých hospodářských odvětví

I/4 Průkopníci podnikání v nových oborech

I/5 Rozmach českých bank a jejich pronikání mimo české země

 

II. Česká společnost na přelomu 19. a 20. století

II/1 Industriální národ

II/2 Společnost v zrcadle demografie

Růst obyvatelstva, porodnost a úmrtnost

Vystěhovalectví

Urbanizace

Obyvatelstvo českých zemí v evropském kontextu

II/3 Proměny životního stylu

II/4 Rozmach tělovýchovy a sportu

II/5 Ženy dobývají nové pozice

II/6 Problémy česko-slovenského sbližování

II/7 Eskalace česko-německého konfliktu

II/8 Češi a jejich poměr k habsburské monarchii

 

III. Věda, školství a náboženství

III/1 Masarykova sekta a Gollova škola

Stav české historické vědy v 90. letech a Jaroslav Goll

Gollovi žáci a jejich směry

Spor o smysl českých dějin

Průkopníci vědy o společnosti

III/2 Vědeckotechnický utrakvismus

III/3 Česká škola jako politikum

III/4 Marný boj o brněnskou univerzitu

III/5 Náboženství, církve a konfese v politických osidlech

Církev římskokatolická mezi defenzivou a ofenzivou

Křesťanskosociální hnutí a antiklerikalismus

Ostatní církve a konfese, obnova husovské tradice, náboženské sektářství

Židé v českých zemích a počátky novodobého antisemitismu

 

Hlava třetí

Kultura před první světovou válkou

 

I. Literatura, divadlo a hudba v českých zemích (1890–1914)

I/1 Nástup básnické moderny a rozvoj literární kritiky

I/2 Česká próza před první světovou válkou

I/3 Četba a čtenářstvo

I/4 Německy psaná literatura v českých zemích

I/5 Divadlo na přelomu 19. a 20. století

I/6 Nástup české hudební moderny

 

II. Výtvarné umění mezi historismem a modernou

II/1 Doba prudkého rozvoje výtvarného života

II/2 Konečná fáze romantického historismu

II/3 Objeven nový kontinent – lidová umělecká kultura

Jubilejní a Národopisná výstava v Praze

Pokusy o formulaci národního umění

II/4 České výtvarné umění na prahu dospělosti

Do výšin světla, prostoru a čisté barvy – impresionismus

Odezvy impresionismu v českém umění

Do hlubin duše – dekadence a symbolismus

Secesní revoluce

Mimo proudy – svou cestou

II/5 Výtvarná kultura posledních předválečných let

Expresionismus a kubismus

Počátky a formování modernistické avantgardy

Zakladatelské období moderní české knihy

II/6 Věda o výtvarném umění a péče o dědictví minulosti

Dějepisci umění a rozkvět umělecké topografie

Vznik moderní památkové péče

 

Hlava čtvrtá

Velká válka

 

I. Habsburská monarchie jde do boje

I/1 Osudná cesta do Sarajeva a její následky

I/2 Rakousko-uherská branná moc a české země

 

II. Velká jatka 1914–1918

 

II/1 Rok 1914 – „než opadá listí se stromů“

II/2 Rok 1915 – válka se prodlužuje

II/3 Rok 1916 – nejkrvavější válečné operace a polní sražení

II/4 Rok 1917 – velké změny v dohodové alianci

II/5 Rok 1918 – poslední vzepětí Centrálních mocností

II/6 Na moři a ve vzduchu: rakousko-uherské válečné námořnictvo a vojenské letectvo ve Velké válce

II/7 Život frontový – život neveselý

II/8 Vojáci z českých zemí ve Velké válce

 

III. V zázemí Velké války

III/1 Hledání záchytného bodu

III/2 Mezi loajalitou a neloajalitou

III/3 Tváří v tvář realitě vleklé války

III/4 „Císař je mrtev, ať žije císař!“

III/5 Poslední pokus o stabilizaci politických poměrů v Předlitavsku

III/6 Ekonomické souvislosti válečného krachu

III/7 Sociální politika a její dopady

III/8 Proměna všedního i svátečního dne

III/9 Konec jedné epochy

 

IV. Od červeno-bílé k červeno-modro-bílé

IV/1  Protihabsburský odboj v zahraničí

Období do zřízení „Českého komitétu zahraničního“

Období po zřízení „Národní rady československé“

IV/2 Branná moc neexistujícího státu

Počátky československého dobrovolnického vojska v Rusku

Počátky československého dobrovolnického vojska ve Francii

Počátky československého dobrovolnického vojska na Balkáně

Rok 1917 na východní frontě a bitva u Zborova

Vznik autonomních československých vojenských svazků v Itálii a ve Francii

IV/3 Občanská válka v Rusku a vystoupení československých legií proti bolševikům

Čeljabinský incident

„Naši“ v Povolží a na Sibiři

 

V. ... a múzy nemlčely

 

Poznámky

Výběr z literatury a pramenů

Jmenný rejstřík

Poznámka k obrazovému doprovodu

 

 

 

 

Svazek XII.b