Svazek XI.a

1792–1860

Bělina Pavel, Hlavačka Milan, Tinková Daniela

Úvod

Hlava první

Války s revoluční a napoleonskou Francií

 

I. První koaliční válka (1792–1797) a její ohlas v českých zemích

I/1 Diplomatická předehra a průběh tažení roku 1792

I/2 Přelomový rok „devadesát tři“

I/3 Události roku 1794 a vyvrcholení policejních represí v habsburské monarchii

I/4 Závěrečná fáze první koaliční války (1795–1797)

I/5 Neúspěch oficiálních pokusů o oživení loajality obyvatelstva českých zemí a sílící odpor k válce

 

II. Kontrola osob a veřejného mínění

II/1 Policejní aparát

II/2 Nebezpečná mobilita

II/3 Cenzurní opatření

 

III. Od Marenga ke Slavkovu

III/1 Druhá koaliční válka (1799–1802)

III/2 Druhá koalice, vyhlášení rakouského císařství a české země

III/3 Bitva tří císařů

III/4 České země ve stínu „slavkovského slunce“

 

IV. Od Slavkova k Wagramu

IV/1 Krach čtvrté a formování páté protifrancouzské koalice

IV/2 „Spojení sukně a kalhot“ a posílení rakouského státního patriotismu

IV/3 Cena integrity monarchie a české země

 

V. Od zenitu napoleonského impéria k jeho pádu

V/1 „Válka národů“ v letech 1812–1813

V/2 „Bitva národů“ a její předehra v severních Čechách

V/3 Od Lipska k Waterloo

V/4 Ohlasy závěrečného období napoleonských válek

 

Hlava druhá

Dědictví osvícenského věku a jeho vyústění v moderní době

 

I. Nové pojetí úlohy státu

I/1 Proměna právního rámce společnosti

I/2 Právně policejní proměna státu

I/3 Stát jako garant boje s chudobou

I/4 Sekularizace výchovy a alfabetizace obyvatelstva

I/5 Náboženská tolerance jako nová součást každodennosti

I/6 Všeobecný občanský zákoník jako Magna charta občanské společnosti

I/7 Podpora lidové osvěty

I/8 Nalezení politické filosofie národa

I/9 Společnost pozdního osvícenství

 

II. Vnitropolitická situace Rakouska a českých zemí

II/1 Charakteristika panování císaře Františka II. (I.)

II/2 Metternichovský systém

II/3 Reformy ústřední správy

II/4 České země, český stát a české státní právo na přelomu věků

II/5 Český a moravský zemský sněm

II/6 Zeměpanská správa českých zemí: české a moravskoslezské gubernium

 

III. Církve, stát a společnost v předbřeznové době

III/1 Od katolického osvícenství ke katolické restauraci

III/2 Evangelíci: od patentu tolerančního k patentu protestantskému

III/3 Židovská emancipace

III/4 Sektářství a spiritismus

 

Hlava třetí

Od Metternicha k Bachovi

 

I. „Velká politika“ a posílení panovnického absolutismu

I/1 Systém vídeňského kongresu a působení Svaté aliance

I/2 Latentní krize systému a národní hnutí

I/3 Opozičník Wilhelm hrabě Wurmbrand

 

II. Národní hnutí

II/1 Pandořina skříňka nacionalismu se otevírá

II/2 Periodizace národního hnutí

II/3 Bohemismus a Palackého idea českého národa

II/4 Moravské obrození

II/5 Česko-německé kulturní a politické polemiky v předbřeznové době

II/6 Vlastenecká komunikace a materiální zázemí českých vlastenců v prvních desetiletích 19. století

II/7 Všední dny vlastence

 

III. Revoluce a neoabsolutismus (1848–1860)

III/1 „Jaro národů“ a české země

III/2 Porážka revoluce v Praze, Vídni a Uhrách

III/3 Počátky ústavního života a vznik politické veřejnosti

III/4 Politické, hospodářské a ideové tříbení společnosti

III/5 Revoluce a hospodářské sjednocení předlitavských zemí monarchie

III/6 Dědictví revoluce

Revoluce jako historicko-antropologická zkušenost

Vyřešení sociální otázky a vznik politické veřejnosti na venkově

Vznik samosprávy a modernizace státní správy

Rozmach nacionalismu

Náboženská rovnost a české evangelictví

Liberální ekonomický systém a nová vzdělávací soustava

Kdo byl vítězem revoluce?

III/7 Dvojí tvář neoabsolutismu

 

IV. Rozpad evropské pentarchie

IV/1 Vývoj mezinárodních vztahů v revolučních letech 1848–1849

IV/2 Padesátá léta 19. století – předzvěst nových velmocenských konfliktů

IV/3 Byla bitva, byla, tam u Solferina

IV/4 Armáda habsburské monarchie v letech 1815–1859

 

Poznámky

Poznámka k obrazovému doprovodu

Jmenný rejstřík

 

Svazek XI.a