Svazek X.

1740–1792

Bělina Pavel, Kaše Jiří, Kučera Jan P.

Úvod

Hlava první

O bytí a nebytí monarchie

 

I. O dědictví rakouské (1740–1748)

I/1 Ohrožení integrity českých zemí

I/2 Bavorské interregnum

I/3 Pražská korunovace Marie Terezie a nový pruský vpád do Čech

I/4 Císařská korunovace Františka I. a konec války o dědictví rakouské

I/5 Domnělí spoluviníci válečných neúspěchů

 

II. Velmocenský reparát (1748–1765)

II/1 Správní reformy doby tereziánské

Státní příjmy a státní dluh

Státoprávní aspekt tereziánských reforem

Centralizace správy

Zemská a krajská správa

Administrativní reformy v Pruském Slezsku a Kladsku

II/2 Sedmiletá válka (1756–1763)

Diplomatická předehra a první bojové akce

Pruské vpády do Čech a na Moravu roku 1757 a 1758

Krize pruského státu

Konec sedmileté války

II/3 Habsburská monarchie a evropský systém v 60. a 70. letech 18. století

 

III. Církev a stát v habsburské monarchii ve 2. polovině 18. století

III/1 Počátky církevních reforem za vlády Marie Terezie

III/2 Zásah do učitelského oficia katolické církve

III/3 Konec rekatolizačního tažení v českých zemích

„Nepřátelé trůnu“

Trpěný živel

III/4 Vyhlášení náboženské tolerance

Vydání tolerančního patentu a jeho bezprostřední předehra

Problémy s prosazováním patentu v praxi

Počátky emancipace židovské diaspory a význam tolerančních opatření Josefa II.

III/5 Redukce řeholního kléru, pousteven a laických korporací spjatých s náboženským životem

III/6 Reorganizace církevní správy a zásahy do náboženského života

 

IV. Léta samostatné vlády Josefa II. a Leopolda II. (1780–1792)

IV/1 Velmocenská dimenze Josefovy politiky a její krize

IV/2 Vyvrcholení administrativních reforem

IV/3 Krize osvícenského absolutismu

Konec vlády Josefa II.

Vnitropolitická opatření Leopolda II.

 

V. Integrace habsburské monarchie a dilema zemského patriotismu

V/1 Od vyhlášení pragmatické sankce k jejímu definitivnímu uznání

V/2 Osvícenství a otázka každodenního národnostního plebiscitu

V/3 Postavení češtiny v úředním styku a pedagogické praxi

 

Hlava druhá

Mezi reformou a revolucí

 

I. Auguři a haruspikové

I/1 Osvícenství

Zdroje dějinného optimismu eurokřesťanské civilizace

Etymologie pojmu osvícenství

I/2 Náboženství Zjevení a náboženství Rozumu

Geneze západoevropského osvícenství

Hrdelní proces proti Bohu?

Osvícenství v zemích Svaté říše římské

I/3 Pronikání osvícenských myšlenek do českých zemí

Překonávání bariér

Rozmach tisku

Počátky moderní žurnalistiky a publicistiky v českých zemích

I/4 Svobodné zednářství a české země

 

II. Juno a Jupiter

II/1 Kořeny moderního establishmentu

Absolutistická monarchie, její apologeti a kritikové

Vznik politické ekonomie a ideál osvícenského absolutismu

Věda o státě a státním právu v zemích habsburské monarchie

Počátky nových společenskovědních oborů v českých zemích

II/2 Od právního státu k občanské společnosti

II/3 Josefinismus a jeho myšlenkové zdroje

Jansenismus

Pietismus

Febronianismus

Osvícenství a židovská diaspora

Tolerance a fanatismus v politické filosofii raného novověku

Osvícenské pojetí tolerance v zemích habsburské monarchie

Nový pohled na reformační minulost českých zemí

II/4 Bedřich II. a Josef II. – učitel a žák?

 

III. Nemesis a Fúrie

III/1 Osvícenský absolutismus a občanská kázeň

Kořeny moderního pojetí svobody

Institucionalizovaná represe a prevence

Zavedení všeobecné školní docházky

III/2 Od rovnosti před státním zájmem k rovnosti před zákonem

Zločin proti majestátu v prvních letech vlády Marie Terezie

Stavovská nerovnost před zákonem a její překonávání

Formování novodobého práva civilního

III/3 Humanizace trestního práva

III/4 Osvícenská cenzurní praxe

III/5 Počátky policejní organizace a její činnosti

Represivní aparát státu a selská rebelie roku 1775

Vznik a počátky policejní organizace v českých zemích

Od osvícenského k policejnímu absolutismu

 

IV. Mars a Bellona

IV/1 Počátky moderního pojetí války a míru

IV/2 České země a bezprostřední válečný zážitek

IV/3 Armáda habsburské monarchie v letech 1740–1792

Reformy v době vlády Marie Terezie

Budování armády v letech samostatné vlády Josefa II.

Pevnostní stavitelství

Počátky vojenského mapování

 

V. Pluto a Ceres

V/1 Demografický vývoj a stav populace v českých zemích v 18. století

Jezdci z Apokalypsy

Rozvoj lékařské péče v období osvícenského absolutismu

Vývoj osídlení českých zemí a jeho věková i územní struktura

V/2 Přežívání „ekonomie hladu“ a snaha o její překonání

Vývoj klimatu

Pokusy o intenzifikaci zemědělské výroby

Skladba rostlinné zemědělské produkce

Dobytkářství

Zemědělská osvěta a technické inovace

V/3 Vrchnosti a poddaní

Robotní a jiné povinnosti poddaných

Poměr přímého vlastnictví a užívacího práva

Projevy odporu proti instituci poddanství

V/4 Osvícenský populacionismus a diskuse o poddanské otázce

Nevolnictví, člověčenství, nebo tělesné poddanství?

Kritika postavení poddaných a její myšlenkové zdroje

Obhajoba statu quo

V/5 Agrární reformy osvícenského absolutismu

Výchozí podmínky tereziánské agrární politiky

Projevy zvýšené ingerence státu do vztahu vrchností a poddaných

Tereziánský robotní patent z roku 1775

Raabizace

Vyvrcholení agrární politiky osvícenského absolutismu

Osud agrárních reforem po smrti Josefa II.

 

VI. Merkur a Arachné

VI/1 Problémy se zaváděním rukodělné velkovýroby v českých zemích

Tradiční struktury a otázka podnikání

Textilní výroba a předpoklady industrializace českých zemí

Hutní a báňské podnikání v českých zemích 18. století

VI/2 Státní podpora řemeslné výroby a manufakturního podnikání

Ekonomicko-administrativní opatření po ztrátě Slezska

„Největší fabrikant monarchie“

Modernizace komunikačního systému

Počátky unifikace měny a systému měr a vah

VI/3 Liberalizační tendence hospodářské politiky habsburské monarchie a návrat ke státnímu protekcionismu

Cechovní politika osvícenského absolutismu

Uvolnění cechovních pout v textilní výrobě

Liberalizace obchodu

Peripetie hospodářské politiky v době samostatné vlády Josefa II.

VI/4 Rozvoj textilní a přidružené výroby v českých zemích v poslední čtvrtině 18. století

 

VII. Minerva a Vulkán

VII/1 Rozmach exaktních věd a popularizace jejich poznatků

Globální rozměr vědeckého pokroku

Meteorologie

Matematika a astronomie

Chemie a metalurgie

Mineralogie a geologie

Vědy o živé přírodě

VII/2 Počátky organizace vědeckého života v českých zemích

První vědecká korporace

Od Společnosti neznámých k Soukromé učené společnosti

Vznik a počátky Královské české společnosti nauk

VII/3 Počátky vědecké historiografie a odvozených disciplín

První generace osvícenských dějepisců

Druhá generace osvícenských dějepisců

Nejmladší generace osvícenských dějepisců

Počátky literární historie, české filologie a slavistiky

 

Hlava třetí

Umění v období slohových proměn

 

I. Apollón a Múzy

I/1 Konečná fáze barokní kultury

Poslední protagonisté

I/2 V tónech rokoka

Architektura rokoka a raného klasicismu v Čechách

Architektura na Moravě a ve Slezsku v době tereziánské

Rokoková malba v Čechách

Malířství na Moravě a ve Slezsku

Rokokové podněty v sochařském díle Čech

Sochařství na Moravě a ve Slezsku

I/3 Východiska osvícenského klasicismu

I/4 Umění na vlně klasicismu

Architektura nastupujícího klasicismu

Patronátní kostely

Nosticovo divadlo

Přestavba Pražského hradu

Nový sloh dobývá zámeckou architekturu Moravy

Počátky klasicismu v malířském umění

Klasicistní tendence v sochařství

I/5 Divadlo mezi barokem a romantismem

Od kočovných společností k Divadlu v Kotcích

Loutkové divadlo

Otevření Nosticova divadla

Vlastenecké divadlo v „Boudě“ a U hybernů

I/6 České země plné hudby

Klasicistní estetika na přechodu od hudebního baroka k hudebnímu klasicismu

Hudební Praha

Musica navalis

Hudba na českých, moravských a slezských zámcích

Hudba olomoucké katedrály

Veřejné koncerty

Hudba českých, moravských a slezských kantorů

Česká hudba pastorální

Hudební emigrace

Opera, singspiel a zpěvohra

I/7 Umění, které informuje

Veduty a grafické dílo

Knižní kultura

Kulturní topografie

I/8 Úsvit veřejných sbírek a umělecké akademie

 

Poznámky

Seznam použitých zkratek

Výběr z pramenů a literatury

Rejstřík

Svazek X.