Svazek VIII.

1618–1683

Čornejová Ivana, Kaše Jiří, Mikulec Jiří, Vlnas Vít

Hlava první

Politické dějiny

 

I. České stavovské povstání (1618–1620)

I/1 Prolog

I/2 Počátek vzpoury, diplomatická jednání a válka pamfletů

I/3 Zahájení války a úsilí o mezinárodní podporu

I/4 Cesta k samostatnosti, konfederace a volba Bedřicha Falckého českým králem

I/5 Nešťastné kralování Bedřicha Falckého

I/6 Cesta k Bílé hoře

 

II. Upevňování habsburské moci

II/1 Ozvěny a dozvuky Bílé hory

II/2 Postihy za rebelii

II/3 Konfiskace a znehodnocení mince

II/4 Počátky rekatolizace

II/5 Exil

II/6 Obnovené zřízení zemské

 

III. Poslední léta vlády Ferdinanda II.

III/1 Od restitučního ediktu k heilbronnské unii

III/2 Dějiny „valdštejnského spiknutí“

III/3 Saské námluvy a pražský mír

III/4 Švédská expanze do střední Evropy

III/5 Cesta k vestfálskému míru

 

IV. Panování Ferdinanda III. a počátek vlády Leopolda I.

IV/1 Ve stínu válečných běd

IV/2 Správní a právní uspořádání zemí Koruny české

IV/3 Poslední léta vlády Ferdinanda III. a začátek panování Leopolda I.

IV/4 Dovršení reforem církevní správy

IV/5 Dramatická léta 1679–1680

IV/6 Země Koruny české a protiturecké války v letech 1663–1683

IV/7 Česká účast při obraně Vídně v roce 1683

 

Hlava druhá

Společnost, církev, vzdělanost

 

I. Proměny společnosti v letech 1618–1683

I/1 Příroda a člověk jako tvůrce kulturní krajiny

I/2 Struktura společnosti

I/3 Hospodářství, obchod, peníze

I/4 Města a měšťané

I/5 Pobělohorské proměny šlechty v zemích Koruny české

I/6 Vrchnosti a poddaní

I/7 Zavržení i úctyhodní – židovské obyvatelstvo českých zemí

I/8 Lidé na okraji

 

II. Vítězství katolické církve

II/1 Katolická církev – přední sloup monarchie

II/2 Organizace katolické církve v 17. století

II/3 Barokní zbožnost, poutě, náboženská bratrstva

II/4 Náboženské souvislosti barokního patriotismu

II/5 Boj proti herezi a čarodějnické procesy

 

III. Vzdělanost a věda

III/1 Škola ve službách církve?

III/2 Pobělohorské koncepce školství

III/3 Nejvyšší stupně vzdělávání

III/4 Vzdělávání v řeholních domech

III/5 Arcibiskupský seminář a s ním spojené školy premonstrátů a cisterciáků

III/6 Městské školy a církevní gymnázia

III/7 Výchova šlechtických mladíků a kavalírské cesty

III/8 Elementární vzdělávání, výchova dívek, židovské školy

III/9 Škola v pojetí Jana Amose Komenského

III/10 Rozpětí barokní učenosti

 

Hlava třetí

Umění mezi válkou a mírem

 

I. V zemi nikoho – dožívání manýrismu

I/1 Ticho před bouří – rozpad dvorského kulturního okruhu

I/2 Osudy uměleckých sbírek Pražského hradu

I/3 Výtvarná kultura válečné doby

I/4 Fenomén Albrecht z Valdštejna

I/5 Fenomén Václav Hollar

I/6 Architektura, malířství a sochařství válečné doby v českých zemích

 

II. Vítězné tažení výtvarného baroka

II/1 Vznik a rozvoj barokního slohu

II/2 Barokní výtvarná kultura českých zemí

II/3 Ikonografické priority katolické reformace 17. století

II/4 Dekor a ornament ve výtvarné kultuře 17. století

II/5 Stavební praxe a stavební řemesla

II/6 Vývoj církevní a profánní architektury

II/7 Malířství ve službách nového slohu

II/8 Barokní sochařství nabírá dech

II/9 Mor

II/10 Umělecké řemeslo ve dnech všedních i svátečních

II/11 Knižní kultura raného baroka

 

III. Literatura

III/1 Literární styl baroka

III/2 Osobnost přesahující žánry

III/3 Slezsko srdcem německého barokního básnictví

III/4 Dějepisectví a vlastivěda, písemnictví na pomezí vědy a krásné literatury

III/5 Snahy o nápravu českého jazyka a literatury, péče o vydávání knih

III/6 Česká duchovní lyrika

III/7 Duchovní próza

III/8 Původní dramatická tvorba

III/9 Produkce určená „prostým“ čtenářům

III/10 Knihovny a čtenáři literatury

 

IV. Hudba

IV/1 Barokní hudební kultura

IV/2 Významní skladatelé

IV/3 Hudba v řeholních domech a jako součást školního divadla

IV/4 Centra hudební kultury

IV/5 Hudba uměním pro všechny

 

Závěr

 

Poznámky

Seznam zkratek časopisů, sborníků a institucí

Výběr z pramenů a literatury

Poznámka k obrazovému doprovodu

Jmenný rejstřík

 

Svazek VIII.