Svazek VI.

1437–1526

Čornej Petr, Bartlová Milena

Hlava první

Souřadnice a souvislosti

 

I. Dědictví husitské revoluce

I/1 Země dvojího lidu

I/2 Pochybnosti a naděje

 

II. Evropa 1434–1439

II/1 Na prahu nového věku

II/2 Renesance, humanismus a katolická církev

II/3 Mezi Pyrenejemi a Šumavou

II/4 Od Baltu k Bosporu

 

Hlava druhá

Hledání stability (1437–1457)

 

I. Mezi Habsburky a Jagellonci

I/1 Osiřelý trůn

I/2 Strany a bloky

I/3 Vláda Albrechta Habsburského

 

II. Interregnum

II/1 Papežské schisma, mírný list a landfrýdy

II/2 Volba bez výsledku

II/3 Čeští žoldnéři v cizích službách

II/4 Uherské odbočení

II/5 Nepokojné království

II/6 Problémy církví

II/7 Fridrich III., Ptáček a stadický král

II/8 Vzestup Jiřího Poděbradského

II/9 Ovládnutí Prahy

II/10 Dilema kališnické církve

II/11 Poděbradovo vítězství a kapitulace Tábora

 

III. Mezihra

III/1 Uznání Ladislava Pohrobka

III/2 Čas obnovy

III/3 Citlivá konfesijní otázka

III/4 Smrt zlatovlasého krále

 

IV. Ostatní korunní země

IV/1 Zrod stavovské Moravy

IV/2 Slezsko v mocenských silokřivkách

IV/3 Horní a Dolní Lužice

IV/4 Ztráta Lucemburska

 

Hlava třetí

Husitský král (1458–1471)

 

I. Budování státu

I/1 Volba – přísaha – korunovace

I/2 Snadné uznání: Morava a Chebsko

I/3 Vážná komplikace: Slezsko

I/4 Chebský sjezd a smlouvy s císařem

I/5 Zklidnění Slezska a Horní Lužice

I/6 Navrácení Dolní Lužice a stesk po Lucembursku

I/7 Na vrcholu moci

I/8 Počátky jednoty bratrské

I/9 Katolická a kališnická církev

 

II. Spor s papežstvím a opozicí

II/1 Zrušení kompaktát

II/2 Pokus o česko-moravské vyrovnání

II/3 Návrh spolku křesťanských panovníků

II/4 Vnitřní politika v letech zklidnění

II/5 Hospodářství

II/6 Předzvěst bouře

 

III. Druhá husitská válka

III/1 Střetnutí s vnitřní opozicí

III/2 Zápas s Matyášem

III/3 První měsíce dvojvládí

III/4 Střídání stráží

 

Hlava čtvrtá

Kultura doby husitské

 

I. Vymezení

I/1 Pojmy a problémy

I/2 Vztah mezi duchovní a světskou sférou

I/3 Úskalí slova

I/4 Estetický ideál

 

II. Vzdělání a školství

II/1 Vztah k vzdělanosti

II/2 Pražská univerzita

II/3 Školy městské i vesnické

 

III. Písemnictví

III/1 Proměny žánrového systému

III/2 Náboženská próza

III/3 Oblíbená forma: dialog

III/4 Veršované a prozaické monology

III/5 Manifesty

III/6 Listy

III/7 Politické úvahy a memoranda

III/8 Dějepisectví

 

IV. Písně, zpěv a hudba

IV/1 Počátky husitského zpěvu

IV/2 Podoby husitské liturgie

IV/3 Duchovní píseň

IV/4 Časová píseň

IV/5 Zdroj nesnází: světská píseň, instrumentální hudba a vokální polyfonie

 

V. Výtvarné umění

V/1 Konec lucemburské éry a nástup reformy

V/2 Umění a revoluce

V/3 Poválečná obnova v Čechách a výtvarné dění v katolických oblastech Koruny české

V/4 Malířství, sochařství a architektura doby poděbradské

 

Hlava pátá

Dva králové, jedna koruna (1471–1490)

 

I. Od války k míru

I/1 Jagellonec v Praze

I/2 Čechy a Morava mezi Vladislavem a Matyášem

I/3 Zápas bez vítěze

I/4 Matyášova centralizační opatření ve Slezsku a v Lužicích

I/5 Dlouhá pouť do Olomouce

 

II. Epilog husitské epochy

II/1 Staronové problémy

II/2 Pražský převrat 1483

II/3 Kutnohorský náboženský mír

II/4 Poslední česká léta Vladislava Jagellonského

II/5 Morava po olomouckém míru

II/6 Slezsko a obojí Lužice v letech 1479–1490

 

Hlava šestá

Stavovské soustátí (1490–1517)

 

I. Koruna česká pod vládou Jagellonců

I/1 Vladislav Jagellonský uherským králem

I/2 Vnitřní a vnější vazby České koruny

I/3 Dotvoření stavovského systému

I/4 Evropský kontext

 

II. České království

II/1 Češi a ti druzí

II/2 Prostředí, kalamity, klima

II/3 Vrchnosti a poddaní

II/4 Spory o Židy

II/5 Hornictví, obchod a královská města

II/6 Vladislavské zřízení zemské

II/7 O třetí hlas

II/8 Svatováclavská smlouva

II/9 Správa království

II/10 Katolíci, kališníci, bratři a sektáři

 

III. Morava

III/1 Stavy a instituce

III/2 Obyvatelstvo

III/3 Náboženské poměry

III/4 Moravané a moravanství

 

IV. Slezsko

IV/1 Lidé a země

IV/2 Dolování, řemesla a obchod

IV/3 Ústavní a správní poměry

IV/4 Církev a náboženství

IV/5 Snahy o založení vratislavské univerzity

IV/6 Knížectví a knížata

 

V. Lužice na konci středověku

V/1 Horní Lužice: vzestup malé země

V/2 Dolní Lužice: země na okraji

 

VI. Jagellonsko-habsburské sňatkové smlouvy

VI/1 Předpoklady

VI/2 Vídeňský kongres

 

Hlava sedmá

Kultura na rozhraní epoch

 

I. Vzdělanost a literatura

I/1 Dobrodiní knihtisku

I/2 Humanismus a humanisté

I/3 Literatura mezi středověkem, renesancí a reformací

 

II. Výtvarné umění na sklonku středověku

II/1 V časech dvojkráloví

II/2 Mezi gotikou, humanismem a renesancí

 

Hlava osmá

V červáncích novověku (1517–1526)

 

I. Setkání s luterskou reformací

I/1 Habsburská ofenziva

I/2 Síla sjednocené Prahy

I/3 Odezva Lutherova vystoupení

 

Tečka za epochou

 

Poznámky

Seznam zkratek

Výběr z literatury

Jmenný rejstřík

 

Svazek VI.