Svazek V.

1402–1437

Čornej Petr

Hlava první

Krize českého soustátí v pozdním středověku

 

I. Evropské souvislosti krizového vývoje

I/1 Morové epidemie a vyčerpání hospodářské dynamiky

I/2 Dlouhodobé válečné konflikty

I/3 Představa řádu a její narušení

 

II. Hromadění krizových jevů v českém soustátí

II/1 Vědecký problém: podstata krize

II/2 Porovnání s Evropou: opožděný vzestup českých zemí

 

III. Příčiny a projevy krize

III/1 Oslabení lucemburské dynastie

III/2 Demografický vývoj a národnostní poměry

III/3 Obchod, měna, daně

III/4 Sociální poměry na venkově a ve městech

III/5 Stavovské vyhraňování šlechty

III/6 Církev: terč kritiky a zdroj naděje

 

IV. Zrod reformního programu

IV/1 Generační prožitek

IV/2 Hledání nápravy

 

Hlava druhá

Pokus o reformu (1402–1419)

 

I. Čechy a Morava na prahu 15. století

I/1 Druhé zajetí Václava IV.

I/2 Rytíři a lapkové

 

II. Jan Hus a jeho teoretická východiska

II/1 Betlémská kaple

II/2 Husovo mládí a zrání

II/3 Nominalismus a realismus

II/4 Husovo pojetí pravdy, božího zákona a církve

 

III. Počátky reformního úsilí

III/1 Spor o Wyclifa

III/2 Politické zázemí reformního proudu

III/3 Napětí v Praze: Češi a Němci

III/4 Dekret kutnohorský

III/5 Problémy Husova krále

III/6 Smrt Zbyňka Zajíce

 

IV. Husova pře

IV/1 Protiodpustkové bouře

IV/2 Zostření klatby

IV/3 Svolání kostnického koncilu

IV/4 Cesta na hranici

IV/5 Odstranění papežského schizmatu

 

V. Štěpení společnosti

V/1 Počátky kalicha

V/2 Neklid před bouří

V/3 První kroky radikálního husitismu

V/4 V předvečer revoluce

 

Hlava třetí

Husitská revoluce I (1419–1427)

 

I. První příboj

I/1 Pražské souměstí po defenestraci

I/2 Podmínky pro Zikmunda

I/3 Nástup husitských radikálů

I/4 Adventistická kampaň

 

II. Vyhlášení kříže

II/1 Setkání v Brně

II/2 Říšský sněm ve Vratislavi

II/3 Založení Tábora

II/4 Jaro 1420: táborská ofenziva

II/5 Vzpoura husitské Prahy

II/6 Svatá válka

II/7 Husitský program: čtyři artikuly pražské

 

III. Proti všem

III/1 O Prahu i Tábor

III/2 Bitva na Vítkově a její následky

III/3 Hledání krále

III/4 Vyšehrad

III/5 Prolomení krunýře: výboje a hádky

IV. Nepřehledná léta 1421–1422

IV/1 Husitská tažení na český západ, sever a východ

IV/2 Tragický osud táborských sekt

IV/3 Čáslavský sněm

IV/4 Nastolení Želivského diktatury

IV/5 Druhá křížová výprava – první dějství

IV/6 Dočasná jednota husitských sil

IV/7 Druhá křížová výprava – závěrečný akt

IV/8 Želivského pád

IV/9 Korybutovičovo intermezzo

 

V. V Žižkově znamení

V/1 Vojevůdcův příchod do východních Čech

V/2 Vznik Žižkova svazu

V/3 Svatohavelská koalice

V/4 Žižkova smrt

 

VI. Dědictví po Žižkovi

VI/1 Zikmund Lucemburský a kurfiřti

VI/2 Dělení vlivu: táboři a sirotci

VI/3 Bitva před Ústím nad Labem

VI/4 Pražský převrat: 17. duben 1427

 

Hlava čtvrtá

Doba přeplněná nejistotou

 

I. Boží zákon a všední skutečnost

I/1 Morálka proti právu?

I/2 Decentralizace světské správy v husitských Čechách

I/3 Kraje a regiony

I/4 Jak nahradit zemský soud

I/5 Sněmy a jejich kompetence

I/6 Život ve městech

 

II. Problémy církevního života

II/1 Katolická církev v husitské bouři

II/2 Husitské církve

II/3 Rozdíly mezi pražskou a táborskou věroukou

 

III. Rodinné soužití, děti a postavení žen

III/1 Rodina a manželství

III/2 Dětská otázka v husitství

III/3 Druhé pohlaví

 

IV. Národní cítění a postavení menšin

IV/1 Češi, Moravané, Němci a cizozemci

IV/2 Problémová menšina: Židé

IV/3 Vztah k Romům

 

V. Války, zbraně, bojovníci

V/1 Válka a obyvatelstvo

V/2 Profesionalizace husitských vojsk

V/3 Katolíci ve zbrani

V/4 Husitské válečnictví

V/5 Pevnosti: hrady, tvrze a města

 

Hlava pátá

Morava a ostatní korunní země (1419–1427)

 

I. Morava

I/1 Dezintegrace České koruny na počátku revoluce

I/2 Charakter husitství na Moravě

I/3 Věrnost panovníkovi, či kalichu?

I/4 Poměry od jara 1423 do počátku roku 1427

 

II. Slezsko a Kladsko

II/1 Horní a Dolní Slezsko

II/2 Kam patří Kladsko?

 

III. Obojí Lužice

III/1 Hornolužická hráz

III/2 Relativní klid v Dolní Lužici

 

Hlava šestá

Husitská revoluce II (1427–1436)

 

I. První úspěchy husitského trojbloku

I/1 Mezinárodní souvislosti přípravy čtvrté kruciáty

I/2 Husitská vítězství u Stříbra a Tachova

I/3 Marný pokus o převrat v Praze

I/4 Zklamání kardinála Beauforta

I/5 Stabilizace hlavních husitských uskupení

 

II. Vojenská a diplomatická ofenziva husitských svazů

II/1 Příčiny husitského tažení za hranice Čech

II/2 Výpravy do Rakous

II/3 Vpády do Uher a první jednání se Zikmundem Lucemburským

II/4 Východisko ze vzájemných svárů: úder do Němec

II/5 Severní Morava, Slezsko a Kladsko

II/6 Horní a Dolní Lužice

II/7 Význam a důsledky husitských rejs

 

III. Od Domažlic k Lipanům

III/1 Počátek basilejského koncilu

III/2 Pátá kruciáta

III/3 Chebský soudce

III/4 Basilejská disputace

III/5 Svatotrojický sněm

III/6 Počasí, ceny, epidemie

III/7 Obléhání Plzně

III/8 Lipany

 

IV. Kompaktáta

IV/1 Brno – Praha – Stoličný Bělehrad

IV/2 Jihlava

 

Hlava sedmá

Epilog (1436 –1437)

 

I. Otazníky vítězné revoluce

I/1 Historický rozměr kompaktát

I/2 Tábor a Hradec Králové

I/3 Praha a Sion

 

II. Vyústění revolučního procesu

II/1 Výsledky

II/2 Výhledy

 

 

Poznámky

Seznam zkratek

Výběr z pramenů a literatury

Rejstříky

 

Svazek V.