Svazek IV.a

1310–1402

Bobková Lenka

Úvodem

Hlava první

Česká koruna v rukou Jana Lucemburského

 

I. Osiřelý trůn

I/1 Evropa kolem roku 1310

I/2 Uprázdněný říšský trůn a lucemburský hrabě Jindřich

I/3 Nástup Jana Lucemburského v Čechách

 

II. Mladý král (1310–1320)

II/1 Inaugurační diplomy a Janova korunovace

II/2 Obnova království

II/3 Cesta Jindřicha VII. za císařskou korunou

II/4 Český kurfiřt a hrabě lucemburský

II/5 Střet krále s českou šlechtou

II/6 Manželská roztržka

II/7 Království bez pražského biskupa

 

III. V zájmu dynastie (1320–1333)

III/1 Ve znamení svatebního veselí

III/2 První teritoriální úspěch – navrácení Budyšínska

III/3 V táboře Ludvíka Bavora a říšská zástava Cheb

III/4 Král Jan a kralevic Václav ve Francii

III/5 Král Jan a Ludvík Bavor po bitvě u Mühldorfu

III/6 Piastovská knížectví ve Slezsku a Opolsku

III/7 Připojení Zhořelecka a vznik České koruny

III/8 Intermezzo – Plíseňsko a Vogtland

III/9 Korutanské dědictví a italská signorie

III/10 Janův dvůr a panování v českém království

III/11 Král Jan a hrabství lucemburské

 

IV. Král a kralevic (1333–1346)

IV/1 Návrat

IV/2 Druhý sňatek krále Jana

IV/3 Korutanské dědictví

IV/4 Česko-polské vyrovnání (1335–1339)

IV/5 Rodinné neshody

IV/6 Neklidná Evropa

IV/7 Jablko sváru – Tyroly

IV/8 České království a korunní země pod správou kralevice Karla

IV/9 Vedlejší země a zahraniční politika

IV/10 Založení pražského arcibiskupství

IV/11 Na cestě k římské koruně

IV/12 Bitva u Kresčaku

IV/13 Rytířský král Jan

 

Hlava druhá

Král a císař Karel IV.

 

I. Dvojí trůn (1346–1354)

I/1 Lucemburský dědic a protikrál

I/2 Korunovace českým králem

I/3 Česká koruna, centrum moci lucemburské dynastie

I/4 Proti Wittelsbachům

I/5 Budyšínské úmluvy a předání říšských insignií

I/6 Černá smrt

I/7 Setkání pražského dvora s italskými humanisty

I/8 Karlova nemoc

I/9 Odklad římské jízdy

I/10 Karlův třetí sňatek

I/11 Rozmach České koruny v prvém desetiletí Karlovy vlády

 

II. Císařský majestát (1354–1360)

II/1 Římská jízda

II/2 Návrat do Prahy

II/3 Maiestas Carolina a nástupnický řád

II/4 Zlatá bula pro Říši

II/5 Diplomacie na východ a jih od Prahy

II/6 Intermezzo – odboj Vítkovců

II/7 Říšský sněm v Metách

II/8 Péče o Českou korunu a její rozšíření

II/9 Druhá vogtlandská válka

II/10 Nepokojný zeť

 

III. Vzestup dynastie (1361–1373)

III/1 Narození Václava IV.

III/2 Franky a Pomohaní v Karlově politice a zdejší systém českých opěrných bodů

III/3 Rudolf Habsburský a protilucemburská koalice

III/4 Severní Evropa – nový směr teritoriální a dynastické politiky Karla IV.

III/5 Čtvrtý sňatek Karla IV.

III/6 Habsbursko-lucemburské úmluvy z roku 1364

III/7 Arelatská korunovace

III/8 Druhá římská jízda

III/9 Dědictví Bolka Svídnického

III/10 Braniborské markrabství

 

IV. Poslední léta vlády Karla IV. (1373–1378)

IV/1 Volba Václava IV. římským králem

IV/2 Nástupnický řád

IV/3 Královská koruna pro Zikmunda

IV/4 Cesta Karla IV. a Václava IV. do Francie

IV/5 Papežské schizma

IV/6 Na rozhraní života pomíjivého a věčného – pohřeb a památka císaře a krále Karla IV.

IV/7 Karel IV., panovník pozdního středověku

 

Hlava třetí

Královské panování a správa České koruny za Karla IV.

 

I. Rezidence

I/1 Rezidenční sídlo Praha

I/2 Karlštejn

I/3 Norimberk – druhá královská rezidence?

I/4 Panovnická sídla v korunních zemích

 

II. Dvůr

II/1 Složení dvora císaře a krále Karla IV.

II/2 Panovníkovi rádci, úředníci a diplomaté

II/3 Moravský markraběcí dvůr Jana Jindřicha a knížecí dvory na území České koruny

II/4 Dvůr na cestách

II/5 Dvorské slavnosti a zábavy

II/6 Lidská marnivost a móda

 

III. Česká koruna a její správa

III/1 Koruna království českého

III/2 Centrální úřady a instituce

III/3 Zemské úřady a instituce

III/4 Správa korunních zemí

III/5 Královská doména a královské hospodářství

III/6 Vojenské zajištění království a zemské landfrýdy

 

Poznámky

Seznam zkratek

Seznam ilustrací

Rejstřík

 

 

 

Svazek IV.a