Svazek III.

1250–1310

Vaníček Vratislav

Hlava první

Rytířský středověk v zenitu (1250–1278)

 

I. Politický vývoj a mezinárodní vztahy

I/1 Vznik česko-rakouské unie jako strukturální proměna v kontextu vývoje střední Evropy (1250–1254)

Úvodní charakteristika doby – vývojový profil českého státu a jeho srovnání s Říší, pojem „středověká modernizace“ a období „zenitu středověku“

Nástin politických vztahů ve střední Evropě v polovině 13. století

Obrat v postavení Čech, válka s Bavorskem a povolání Přemysla Otakara na rakouský vévodský stolec (1250–1252)

Guelfské přísahy Přemyslovců a válka s velkou uherskou koalicí

Smrt krále Václava I., mír budínský a Pax Austriatica

Severní politika Čech v letech 1254–1256, myšlenka česko-polské vzájemnosti a otázka prvních šancí Přemysla Otakara II. na římskoněmecký trůn

Jižní politika: porážka v boji s Wittelsbachy a vítězství ve válce o Štýrsko (1256–1260)

I/2 Hegemonie české monarchie ve střední Evropě v letech šedesátých

Proměna politického stylu, nový sňatek a královská korunovace Přemysla Otakara II.

Upevnění Přemyslova hegemoniálního bloku ve střední Evropě a vnitřní politika do poloviny 60. let

Třetí česko-bavorská válka, opanování Chebska a vyřešení salcburské otázky

Cíle západní a severní české politiky v 2. polovině 60. let: hegemonie ve Slezsku, expanze na Litvu a sňatkový projekt s Wettiny

Útok Přemysla proti štýrské šlechtě a smrt korutanského vévody Oldřicha III.

I/3 Imperiální ráz politiky Přemysla Otakara II. v 1. polovině let sedmdesátých a konfrontace Čech s říšskou politikou Rudolfa I. Habsburského (1270–1278)

Evropské strukturální trendy na přelomu 60. a 70. let

Ovládnutí zemí sponheimského dědictví a summit Přemysla Otakara II. a Štěpána V. na Dunaji

Třetí česko-uherská válka (1271–1272)

Čtvrtá česko-uherská válka a souvislosti zvolení Rudolfa I. Habsburského za římskoněmeckého krále

Charakter moci krále Rudolfa I. Habsburského ve středoevropském rámci, nacionální a právní kampaň proti Přemyslu Otakarovi II.

Válka v roce 1276: rozpad Přemyslova soustátí

Odboj české šlechty, mírový proces s Říší a tzv. dodatkové smlouvy mezi králi Přemyslem a Rudolfem

Protihabsburská fronta v Podunají, „Manifest“ Polákům a bitva na Moravském poli

 

II. Společenský a kulturní vývoj

II/1 Monarchie a země

Specifika středověkého státu

„Země“ jako komplexní rámec veřejné moci

Teritorializační procesy v alpských zemích

Formy zemské institucionalizace v Čechách a na Moravě

Panovnická moc a úřady

Tituly a znaky Přemysla Otakara II.

II/2 Dostavba krajiny a sídel

Vyústění šlechtické a biskupské teritorializace

Rozšíření sítě královských měst a hradů

Vrcholně středověké hospodářství, postup lánové soustavy na venkově

„Regální“ ekonomika státu (mincovní a horní právo), aktivní úloha patriciátu

Ekonomické a právní postavení Židů

II/3 Kulturní situace v českých zemích

Česká slovesná kultura a její sociální zázemí

Německá jazyková kultura v českých zemích – exkluzivita i každodennost, alexandrovský mýtus českých vládců

Nadnárodní latinská vzdělanost

Duchovní a světský lesk („splendor“) dvora, špičkové práce uměleckého řemesla

Trendy umělecké tvorby: malířství a plastika

 

Hlava druhá

Vrcholně středověká krystalizace české společnosti a státnosti (1278–1310)

 

I. Politický vývoj a mezinárodní vztahy

I/1 Krize a rekonstrukce českého státu

Dočasné rozdělení českého státu

Zajetí kralevice Václava a tažení krále Rudolfa v roce 1280

„Zlá léta“ – domácí rozvrat a hladomor

Boj šlechtických stran, regentství Záviše z Falkenštejna a protihabsburská politika do roku 1288

Obrat priorit zahraniční politiky a odboj Vítkovců (1289–1290)

I/2 Formování česko-polské unie a samostatná říšská politika krále Václava II. v letech 1290–1300

Dědictví Jindřicha IV. Vratislavského, získání Krakovska

Nová česká politika v Říši a konsolidační politika v Malopolsku

Expanze do Míšeňska a vídeňský triumvirát (1298), korunovace a smrt Přemysla II. Velkopolského

Obnova polského království Václavem II.

I/3 Boj Čech s Říší o hegemonii ve střední Evropě

Nový vrchol české integrační role: italské vzory a vznik česko-polsko-uherské unie

Čechy a Francie, Říše a papežství – boj o převahu ve střední a jihozápadní Evropě

Vymření Přemyslovců po meči králem Václavem III.

I/4 Epilog doby posledních Přemyslovců (1306–1310)

Koncepce velké rodové moci Habsburků

Útok skupiny patriciátu proti šlechtickým předákům a rozpad vlády Jindřicha Korutanského

 

II. Společnost a kultura

II/1 Společnost, stát a ekonomika

Vzory středověké společnosti a soustava elit českého státu

Pohled ze stupňů trůnu: „dominium generale“ a „dominium speciale“

Hospodářský kolaps na přelomu 70. a 80. let, jeho ekologické a strukturální příčiny

Dostavba země (města, hrady, kláštery)

Rozmach podnikatelské Kutné Hory, horní a městská práva, mincovní a měnová reforma

Státní symboly a ústřední úřady

II/2 Kulturní rozkvět pozdně přemyslovské doby

Kulturní proudy v českých zemích a intelektuální osobnost krále Václava II.

Jazykově česká slovesná tvorba

Německá literatura v českých zemích

Latinská literatura

Malířství a sochařství

Závěr

Strukturální rysy a problémové souvislosti vývoje vrcholného středověku v českých zemích v letech 1198–1310

Koncepční východiska

Strukturální vývoj – přehled

Poznámky

Přílohy

Prameny

Orientační zkratky edičních podniků

Hlavní edice diplomatických, kodikologických a literárních pramenů

Literatura

Zkratky časopisů a sborníků

Soupis literatury

Rejstřík

Tematický přehled ilustrací, genealogických tabulek, schémat, plánků a map k II. a III. dílu

 

 

 

Svazek III.