Svazek II.

1197–1250

Vaníček Vratislav

Předmluva (k II. a III. dílu)

 

Hlava první

Třinácté století – doba evropské konsolidace

 

Periodizační východiska

Proměny mentalit a spirituality

Básnický obraz života

Evropský hospodářský prostor, nástup ekonomiky spotřeby

„Říše vědění“ a koncepce světa

Gotický styl – konstruktivismus víry a racionality

 

Hlava druhá

Mosty mezi epochami (90. léta 12. století–1230)

 

I. Politické vztahy a mezinárodní postavení Čech za krále Přemysla Otakara I.

I/1 Evropský profil politiky českého státu a  trend jeho monarchické identity (1197–1212)

Pojetí české státnosti, dědictví 12. století

Přemyslovci na Moravě, nastolení „dvouvládí“ Vladislava Jindřicha a Přemysla v roce 1197

Obnova království v roce 1198

Počátek Přemyslovy manželské aféry: Adléta a Konstancie

Zásah papeže Inocence III. do bojů o říšský trůn a uznání české koruny (1203–1204)

Údobí Přemyslovy defenzivní politiky a její překonání, Zlatá bula sicilská (1212)

I/2 Česká monarchie na cestě k hegemonismu (1213–1230)

Počátky velmocenské klientely českého státu, „asymetrický“ poměr Čech k Říši

Knížecí úděly a řešení otázek nástupnictví v Čechách a na Moravě (1213, 1215, 1224, 1228)

Závěr Přemyslovy vlády

 

II. Základy vrcholného středověku (společnost, ekonomika a kultura)

II/1 Emancipační proměny církve

Specifická úloha církve ve středověku

Struktura a majetky církevních institucí v českých zemích

Boj o emancipaci české církve

II/2 Šlechta

Podstata šlechty jako tradiční elity

Počátky české světské elity

Teritorializace šlechty a Statuta Konráda Oty, dědičné a svobodné vlastnictví

Nástin rozmachu vyšší šlechty v Čechách a na Moravě

II/3 Rolnictvo

Vesnické skupiny

Nové formy poddanství

II/4 Stát a vládce

Charakter tradičního státu a podstata panovnické moci

Role přemyslovského vládce

Nové trendy státní správy

Státní symbolika

II/5 Sídelní, sociální a ekonomické proměny

Strukturální trendy

Nové formy na vesnici

Sídla vládců a šlechty

Město jako specifická složka středověké evropské společnosti

Sídelní aglomerace, „meliorát“ a počátky měst

Ekonomický prostor a mincovní politika státu

II/6 Duchovní a umělecký vývoj, trend rozvoje řádů a řeholí od 80. let 12. století

Česká kultura a světci pozdně románské doby

Nové řeholní domy

Hlavní tendence v malířství a stavitelství

Vliv urbánní společnosti (příchod dominikánů a škola ve Znojmě)

 

Hlava třetí

Éra středověké modernizace (1230–1250)

 

I. Politický vývoj a mezinárodní vztahy

I/1 Vzestup prestiže českého státu za Václava I. v období 1230–1241

Politické trendy v Evropě na přelomu 20. a 30. let

Modernizační „image“ českého monarchismu, výjimečná role královen a princezen a první odboj markraběte Přemysla Moravského

Václav I. v novém kontextu říšské politiky, charakter českého kurfiřtství a druhý odboj králova bratra Přemysla

Počátek nového antagonismu guelfů a ghibellinů zasahuje i českou politiku

Ve stínu mongolské hrozby

I/2 Boj o dědictví babenberské a odboj kralevice Přemysla (1242–1250)

Sňatkové a politické proměny ve střední Evropě v 1. polovině 40. let

Odboj kralevice Přemysla (1247–1249) a nastolení systému diarchie

 

II. Společnost a kultura

II/1 Duchovní a umělecký vývoj

Nové řády, kláštery a špitály, aktivita Anežky České a šlechtického okruhu Sibyly

Umění a vzdělanost doby Václava I.

Příchod kurtoazní rytířské kultury

II/2 Transformace království, vyústění trendu proměn sídel a regionů

Sociální a národnostní vývoj

Města éry polozemnic a věžových domů, počátky patriciátu a městského práva

Krize hradišť, recepce hradní kultury a sídla „přechodného typu“

Komplexní ráz modernizačních přeměn, kvalitativní trend od 40. let 13. století

Poznámky

Přílohy

Schéma: Provázanost české společnosti a státu v 1. polovině 13. století

Filiace premonstrátských klášterů

Filiace cisterciáckých klášterů

Genealogické tabulky

Prameny

Literatura

Rejstřík

 

 

 

Svazek II.