Svazek I.

Do roku 1197

Bláhová Marie, Frolík Jan, Profantová Naďa

Hlava první

České země v pravěku

 

I. Archeologické prameny

I/1 Archeologie jako vědecká disciplína

I/2 Archeologické prameny a jejich získávání

I/3 Datování archeologických pramenů

I/4 Výpověď archeologie o ekonomice a společnosti

I/5 Archeologie a ostatní disciplíny

 

II. Starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit)

II/1 Paleolit (starší doba kamenná)

Nejstarší paleolit (2 500 000–700 000)

Starý paleolit (700 000–250 000)

Střední paleolit (250 000–50 000/40 000)

Mladý a pozdní paleolit (40 000–8000 př. n. l.)

II/2 Střední doba kamenná – mezolit (8000–6000/5000 př. n. l.)

 

III. Neolit – mladší doba kamenná (6000/5500–4000 př. n. l.)

III/1 Počátek zemědělství

III/2 Periodizace neolitu v českých zemích

III/3 Život nejstarších zemědělců

III/4 Kultura s lineární keramikou (5700/5500–4900 př. n. l.)

III/5 Kultura vypíchané keramiky (5100–4600 př. n. l.)

III/6 Konec neolitu – kultura lengyelská, kultura jordanovská a kultura s moravskou malovanou keramikou (4700/4500–4000 př. n. l.)

 

IV. Eneolit – pozdní doba kamenná (4000–2400 př. n. l.)

IV/1 Civilizační proměny v eneolitu

IV/2 Periodizace eneolitu v českých zemích

IV/3 Kultury časného eneolitu

IV/4 Kultura nálevkovitých pohárů (3800–3500 př. n. l.)

IV/5 Kultura kanelované keramiky – badenská kultura (3500–3000/2900 př. n. l.)

IV/6 Kultura kulovitých amfor (3400–3000 př. n. l.)

IV/7 Jevišovická kultura (3000–2700 př. n. l.)

IV/8 Bošácká kulturní skupina (3000/2900–2600 př. n. l.)

IV/9 Řivnáčská kultura (3200–2800 př. n. l.)

IV/10 Chamská kultura (asi 3000–2800 /?/ př. n. l.)

IV/11 Kultura se šňůrovou keramikou (2900/2800–2600 př. n. l.)

IV/12 Kultura zvoncovitých pohárů (2700–2400 př. n. l.)

IV/13 Konec eneolitu, počátky kultury únětické, kultura nitranská

 

V. Doba bronzová (2400–750 př. n. l.)

V/1 Práce s novým kovem

V/2 Chronologie doby bronzové

V/3 Starší doba bronzová. Kultury únětická a věteřovská (2400–1550 př. n. l.)

V/4 Kultury střední doby bronzové

Středodunajská mohylová kultura (1550–1200 př. n. l.)

Velim

Českofalcká mohylová kultura (1550–1200 př. n. l.)

V/5 Kultury mladší a pozdní doby bronzové (1200–750 př. n. l.)

Kultura milavečská a nynická skupina

Kultura knovízská a kultura štítarská

Kultury středodunajských popelnicových polí (kultura velatická, kultura podolská)

Lužická kultura a slezská fáze kultury slezskoplatěnické

V/6 Doba bronzová a etnické otázky

 

VI. Doba halštatská – starší doba železná (750–400/370 př. n. l.)

VI/1 Chronologie doby halštatské

VI/2 Život v době halštatské

VI/3 Kultura bylanská (750–cca 550 př. n. l.)

VI/4 Kultura horákovská (750–480 př. n. l.)

VI/5 Býčí skála

VI/6 Platěnická fáze kultury slezskoplatěnické

VI/7 Halštatská mohylová kultura

VI/8 Etnické otázky, Keltové

VI/9 Pozdně halštatské období (500/480–400/380 př. n. l.)

 

VII. Doba laténská a Keltové (500 př. n. l.–0)

VII/1 Historický vývoj

VII/2 Hospodářský vývoj v době laténské

VII/3 Keltská oppida

VII/4 Kult a Keltové

VII/5 Keltská společnost

VII/6 Podmokelská a kobylská skupina v severních Čechách

VII/7 Púchovská kultura na severovýchodní Moravě

 

VIII. Germánské kmeny na našem území. Doba římská (0–375 n. l.)

VIII/1 V sousedství římské říše. Historický vývoj

VIII/2 Charakteristika hmotné kultury doby římské

VIII/3 Společnost doby římské

VIII/4 Mušov

 

IX. Období stěhování národů (375–550/600 n. l.)

IX/1 Historický vývoj

IX/2 Langobardi

 

Hlava druhá

Slované a jejich první státy

 

I. Slované na území našeho státu

I/1 Příchod Slovanů – časné slovanské období (6. století)

Slované, jejich etnogeneze a původ

Příchod Slovanů na naše území

Historické zprávy

Kultura pražského typu (Praha–Korčak)

Hospodářské poměry

I/2 Sámova říše

Chronologické vymezení

Sámova říše

Počátky společenské elity

Nejstarší hradiště

Pohřební ritus

I/3 Temné 8. století

 

II. Období Velké Moravy

II/1 Avarské války Karla Velikého

II/2 Karel Veliký a počátky české historické tradice

II/3 První střet Čechů s Karlovci

II/4 Knížata, kmeny a „národ“ Čechů

II/5 Morava a Nitrava

II/6 Záhadný křest v Řezně, nastolení Rostislava a vznik Blatenska

II/7 Rostislavova vláda

II/8 Církevní politika. Politický význam příchodu Konstantina a Metoděje

II/9 Svatoplukova expanze

II/10 Svatopluk a Bořivoj

II/11 Praha a Hrad v době knížete Bořivoje

II/12 Moravská církev po Metodějově smrti

II/13 Pád Velké Moravy

Hlava třetí

Přemyslovský český stát

 

I. Politické dějiny

I/1 Nová orientace Čech za vlády Spytihněva

I/2 Ludmila a Drahomíra

I/3 Václav a Boleslav

I/4 Boleslavova válka s Otou

I/5 Budování státu

I/6 Boleslavova expanze a Morava po pádu Mojmírovců

I/7 Vláda Boleslava II.

I/8 Svatý Vojtěch, Slavníkovci a závěr vlády Boleslava II.

 

II. Slovanská každodennost

II/1 Přírodní prostředí 8.–10. století

II/2 Zemědělství, řemeslná výroba, obchod

II/3 Vesnická sídliště

II/4 Hradiště a předměstské aglomerace

II/5 Počátky kamenné architektury

 

Hlava čtvrtá

Krize českého státu a její překonání

 

I. Krize českého státu

I/1 Český stát na přelomu tisíciletí

Vláda Boleslava III.

Boleslav III. sesazen z českého trůnu

I/2 Boj o český trůn po smrti knížete Vladivoje

 

II. Oldřich a Břetislav: Překonání krize a upevnění českého státu

II/1 Vláda knížete Oldřicha

II/2 Církev v českých zemích v první třetině 11. století

Základy církevní správy a postavení pražského biskupa

Kláštery

Sázavský klášter

Kapituly

Vzdělávání světského kléru v Čechách

Písemná kultura v církevních institucích v českých zemích

II/3 Mládí Břetislava I.

II/4 Rozkvět českého státu za vlády Břetislava I.

Nastolení knížete Břetislava

Mezinárodní situace na počátku vlády Břetislava I.

Polská výprava

Statuta Břetislavova

Pronikání křesťanství do života obyvatel českého státu

Přenesení sv. Vojtěcha

Politické důsledky polského tažení

Založení kapituly ve Staré Boleslavi

II/5 Válka s říší

II/6 Konec vlády knížete Břetislava

Stařešinská zásada v nástupnickém právu

Správa státu

Správa Moravy

Zajištění budoucnosti Přemyslovce Jaromíra

II/7 Kulturní prostředí v českých zemích v první polovině 11. století; architektura a výtvarné umění

 

Hlava pátá

Snahy o zvýšení prestiže českého státu

 

I. Vláda Spytihněva II.

I/1 Počátky vlády Spytihněva II.

I/2 Správa Moravy, dvorské úřady

Podrobení Moravy

Dvorské úřady

I/3 Církevní politika Spytihněva II.

Sázavský klášter

Zakládání a podpora církevních institucí

I/4 Pokus o zvýšení důstojnosti českého panovníka

Smír s Vratislavem

Mitra

Konec vlády Spytihněva II.

 

II. Vláda Vratislava II.

II/1 Nástup Vratislava II. na český trůn

Zřízení biskupství na Moravě

Volba biskupa Jaromíra

II/2 Církevní reforma a české země

II/3 Český stát a Polsko

II/4 Spory mezi knížetem a biskupem

Založení vyšehradské kapituly

Útok na moravského biskupa

II/5 Vratislav II. a říše

II/6 Boj o investituru

II/7 Politický systém českých zemí a mechanismus vlády ve druhé polovině 11. století

Správa českého státu

Finanční zajištění státu

Praktická politika

II/8 Ideologie českého státu

II/9 Církevní politika Vratislava II.

Sázavský klášter

Vzdělání v Čechách ve druhé polovině 11. století

Počátky národního vědomí

II/10 Česká účast na římské jízdě Jindřicha IV.

Odměna

Viprecht Grojčský

II/11 Kulturní výsledky Vratislavovy politiky

II/12 České země za Vratislavova království

Potvrzení hranic pražského biskupství

Kosmas pražským biskupem

Poměry na Moravě

Probuzení osobnosti

Počátky poutnictví

II/13 Konec vlády Vratislava II.

II/14 Vláda Konráda I.

 

Hlava šestá

Nové spory o český trůn a jejich překonání

 

I. Vláda Břetislava II.

I/1 Počátky vlády Břetislava II.

Upevnění křesťanství

Nařízení proti pohanství

I/2 Mezinárodní situace a zahraniční politika českého státu za Břetislava II.

Pokračování boje o investituru

I/3 První křížová výprava

První pogromy

Křižáci v Čechách

I/4 Církevní politika Břetislava II.

Druhé vyhnání sázavských mnichů

I/5 Poslední léta Břetislavovy vlády

Nástupnická otázka

 

II. Boj o český trůn v první čtvrtině 12. století

II/1 Vláda Bořivoje II.

II/2 Odboj Svatopluka Olomouckého

Povstání Jindřicha V.

II/3 Vláda knížete Svatopluka

Svatoplukovo postavení v mocenských konfliktech ve střední Evropě

Smrt Svatoplukova

II/4 Volba nového knížete

II/5 Vláda Vladislava I.

Císařská korunovace Jindřicha V.

Vláda Vladislava I.

Český kníže říšským arcičíšníkem

Smír přemyslovských knížat

Konkordát wormský

Druhá samostatná vláda Vladislava I.

Osudy hrabat z Grojče

Konec vlády Vladislava I.

II/6 Nástupce Vladislava I.

II/7 Postavení českého státu ve střední Evropě v první čtvrtině 12. století

II/8 Kulturní poměry v českých zemích v první čtvrtině 12. století

Kronikář Kosmas a počátky národního uvědomění

Národnostní konflikty v církevních institucích

Hudba

Architektura a výtvarné umění

Mince

 

III. Upevnění knížecí vlády

III/1 Soběslav I. na knížecím stolci

Pokus Oty Olomouckého o získání českého trůnu

Bitva u Chlumce

Ukončení konfliktu

III/2 Církevní poměry v českých zemích v první třetině 12. století

Jindřich Zdík a reforma olomoucké církve

Prohlubování církevní organizace

III/3 Spiknutí proti Soběslavovi I.

III/4 Středověké soudnictví

III/5 Upevnění vlády Soběslava I.

Česká účast na římské jízdě Lotara Supplinburského

Uhersko-polský spor

III/6 Orientace české politiky za vlády Konráda III.

Snaha o prosazení primogenitury

Dědictví po Jindřichovi Grojčském

Změna na pražském biskupském stolci

Smrt Soběslava I.

III/7 Správa českého státu v letech 1092–1140

III/8 Kultura a umění v českém státě ve druhé čtvrtině 12. století

Literatura

Architektura a výtvarné umění

Mince

Zahraniční styky a cesty Čechů na konci 11. a v první polovině 12. století

 

Hlava sedmá

Český stát v říšské politice

 

I. České země za vlády Vladislava II.

I/1 Vladislav II. českým králem

Volba a počátky vlády

Odboj proti Vladislavovi II.

I/2 Prosazování církevního reformního programu v českých zemích

Návštěva papežského legáta

Organizace církevní správy na Moravě

Příchod reformních řádů

Počátek církevních imunit

I/3 Druhá křížová výprava

Vyhlášení druhé křížové výpravy

Tažení do Svaté země

Návrat Vladislava II.; Soběslavův odboj

Daniel I. pražským biskupem

I/4 Změna politické situace

Fridrich Barbarossa římskoněmeckým králem

Obrat ve vztahu k císaři

Královská koruna

Milánská výprava

Papežské schizma

Konflikty s moravskými Přemyslovci

Pád Milána

Boj o trůn v Uhrách

Čtvrtá italská výprava Fridricha Barbarossy

Upevňování panovnické moci v německých oblastech říše

Přemyslovec Vojtěch arcibiskupem salcburským

I/5 Vnitřní poměry v Čechách

Zásahy říše do nástupnictví v Čechách

I/6 Kulturní význam vlády Vladislava II.

Architektura a výtvarné umění

Odraz styků s Východem v mentalitě člověka

Příchod rytířských řádů – johanité

Historiografie

I/7 Správa státu

Prosazení listiny v právních vztazích

Nejvyšší úřady

 

II. Pronikání říšského vlivu do vnitřních poměrů v českém státě

II/1 Vláda Soběslava II.

II/2 Společenské poměry v českém státě ve druhé polovině 12. století

II/3 Soběslav II. a říše

Pátá výprava Fridricha Barbarossy do Itálie

Obléhání Alessandrie

Konec papežského schizmatu

II/4 Spor o Vitorazsko

II/5 Boj o trůn

Bitva u Loděnice

II/6 Vláda knížete Fridricha

II/7 Ohrožení celistvosti českého státu

Řezenský soud

Další povstání proti knížeti Fridrichovi

Smír

Nezávislost pražského biskupa na českém knížeti

Příprava třetí křížové výpravy

II/8 Smrt knížete Fridricha. Nástup Konráda Oty

II/9 Třetí křížová výprava

II/10 Vláda Konráda Oty

Statuta Konráda Oty

Italská jízda Jindřicha VI. Smrt Konráda Oty

II/11 Boj o trůn po smrti Konráda Oty

II/12 Vláda Jindřicha Břetislava

Příprava křížové výpravy

Církevní poměry v Čechách

Smrt Jindřicha Břetislava

II/13 Kulturní poměry v českých zemích v poslední čtvrtině 12. století

II/14 Přemysl Otakar I. českým knížetem

 

Poznámky

Seznam zkratek

Přílohy / Knížata a králové čeští do konce 12. století

České kněžny a královny do konce 12. století

Moravská údělná knížata a markrabí do konce 12. století

Biskupové pražští do konce 12. století

Biskupové olomoučtí do konce 12. století

Rodokmen Přemyslovců do konce 12. století

Prameny a literatura

Rejstříky

 

 

Svazek I.