„Velké dějiny zemí Koruny české jsou počinem unikátním a zásadním, protože právě ony splácejí onen trapný dluh českého dějepisectví, datující se od torza Františka Palackého.“

historik a filosof doc. PhDr. Jan P. Kučera, CSc.

Edice Velké dějiny zemí Koruny české představuje první dokončený projekt vydání kompletních dějin našich zemí. Rozsáhlé svazky edice, jejichž autory jsou renomovaní čeští historici, zahrnují politické, hospodářské, sociální
a kulturní dějiny od počátků do roku 1945. Navazují tak na nedokončené dílo Františka Palackého a prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera. Čtenáři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tak mají poprvé v historii možnost seznámit se s historií našich zemí v celkem devatenácti knihách jedné ucelené edice.

Svazek I.

Svazek I.

Do roku 1197

Bláhová Marie, Frolík Jan, Profantová Naďa

Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova.

Zobrazit obsah

Svazek II.

Svazek II.

1197–1250

Vaníček Vratislav

Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské společnosti v českých zemích.

Zobrazit obsah

Svazek III.

Svazek III.

1250–1310

Vaníček Vratislav

Mocenský, hospodářský a kulturní rozmach českého státu za posledních Přemyslovců.

Zobrazit obsah

Svazek IV.a

Svazek IV.a

1310–1402

Bobková Lenka

Doba Jana Lucemburského a Karla IV. – český stát
v zenitu velmocenského vývoje.

Zobrazit obsah

Svazek IV.b

Svazek IV.b

1310–1402

Bobková Lenka, Bartlová Milena

Doba Václava IV. a počátky ústupu českého státu z velmocenských pozic.

Zobrazit obsah

Svazek V.

Svazek V.

1402–1437

Čornej Petr

České země v čase nastupující náboženské reformace a husitských válek.

Zobrazit obsah

Svazek VI.

Svazek VI.

1437–1526

Čornej Petr, Bartlová Milena

Doba poděbradská a jagellonská – rozmach stavovské monarchie.

Zobrazit obsah

Svazek VII.

Svazek VII.

1526–1618

Vorel Petr

Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků.

Zobrazit obsah

Svazek VIII.

Svazek VIII.

1618–1683

Čornejová Ivana, Kaše Jiří, Mikulec Jiří, Vlnas Vít

České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení „tureckého nebezpečí“.

Zobrazit obsah

Svazek IX.

Svazek IX.

1683–1740

Bělina Pavel, Kaše Jiří, Mikulec Jiří, Veselá Irena, Vlnas Vít

Vyvrcholení rekatolizace, rozkvět barokního slohu a první symptomy úpadku českého jazyka v českých zemích.

Zobrazit obsah

Svazek X.

Svazek X.

1740–1792

Bělina Pavel, Kaše Jiří, Kučera Jan P.

Slezské války, osvícenské reformy a centralizace a germanizace správy v českých zemích.

Zobrazit obsah

Svazek XI.a

Svazek XI.a

1792–1860

Bělina Pavel, Hlavačka Milan, Tinková Daniela

Habsburská monarchie v zápase s napoleonským hegemonismem a revolučním demokratismem a počátky utváření novodobého českého národa.

Zobrazit obsah

Svazek XI.b

Svazek XI.b

1792–1860

Hlavačka Milan, Kaše Jiří, Kučera Jan P., Tinková Daniela

Počátky právního státu, tržního hospodářství, občanské společnosti a národní kultury v českých zemích.

Zobrazit obsah

Svazek XII.a

Svazek XII.a

1860–1890

Borovička Michael, Kaše Jiří, Kučera Jan P., Bělina Pavel

Obnovení ústavního vývoje v rakouském císařství, industrializace českých zemí a rozvoj kultury v oblasti českého jazyka.

Zobrazit obsah

Svazek XII.b

Svazek XII.b

1890–1918

Borovička Michael, Kaše Jiří, Kučera Jan P., Bělina Pavel

České země „továrnou habsburské monarchie“ i dějištěm národnostních sporů a jejich vývoj v čase první světové války.

Zobrazit obsah

Svazek XIII.

Svazek XIII.

1918–1929

Klimek Antonín

Vznik a rozvoj samostatného československého státu v letech poválečné konjunktury.

Zobrazit obsah

Svazek XIV.

Svazek XIV.

1929–1938

Klimek Antonín

Osudové důsledky světové hospodářské krize a politiky „apeassementu“ – republika v ohrožení německým nacismem a vyústění mnichovské krize.

Zobrazit obsah

Svazek XV.a

Svazek XV.a

1938–1945

Gebhart Jan, Kuklík Jan

Rozbití Československa, první léta Protektorátu a formování protinacistického odboje na počátku druhé světové války.

Zobrazit obsah

Svazek XV.b

Svazek XV.b

1938–1945

Gebhart Jan, Kuklík Jan

Vstup SSSR a USA do války a úsilí odboje
o obnovení československé republiky.

Zobrazit obsah

Autoři knih

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (1958)

Specializuje se na výtvarné umění v Čechách ve 14. a 15. století, přednáší na Filosofické fakultě MU v Brně a na Pedagogické fakultě UK v Praze.

PhDr. Pavel Bělina, CSc. (1948)

Historik, koordinátor a vedoucí redaktor projektu Velké dějiny zemí Koruny české.

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (1944)

Historička, specializuje se na středověké dějiny českých zemí a střední Evropy, chronologii a středověkou historiografii a kulturu.

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (1947)

Historička, zabývá se českými dějinami pozdního středověku a raného novověku. Přednáší na Filosofické fakultě UK v Praze.

PhDr. Michael Borovička (1951)

Historik, publicista a překladatel. Specializuje se na české dějiny 19. století a na dějiny vojenství.

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (1951)

Významný český historik, je autorem řady knih. Za publikaci Velké dějiny zemí Koruny české V. získal Cenu Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury za rok 2000.

Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (1950)

Historička, specializuje se na české a církevní dějiny 16. až 18. století a dějiny českého školství.

PhDr. Jan Frolik, CSc. (1956)

Archeolog, zabýval se především archeologickým průzkumem na Pražském hradě, podílel se také na rozsáhlých výzkumech v mnoha českých městech.

PhDr. Jan Gebhart (1945)

Historik, zaměřuje se zejména na problematiku druhého čs. odboje
(1939–1945) a související témata.

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (1955)

Historik, specializuje se zejména na politické, sociální a hospodářské dějiny habsburské monarchie a českých zemí a také na dějiny dopravy.

Mgr. Jiří Kaše (1946)

Historik umění, specializuje se na umění a kulturu 18. a počátku 19. století.

PhDr. Antonín Klimek, CSc. (1937–2005)

Historik, zabýval se především historií první Československé republiky.

Doc. PhDr. Jan P. Kučera (1948)

Historik, zaměřuje se na dějiny kultury, náboženství a politického myšlení. Je také překladatelem libret a odborné literatury.

Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (1940–2009)

Historik a pedagog, v oblasti českých dějin se specializoval především na období Protektorátu a Mnichovské krize.

Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (1962)

Historik, věnuje se výzkumu náboženských, politických a kulturních dějin českých zemí a habsburské monarchie v 17. a 18. století.

PhDr. Naďa Profantová, CSc. (1962)

Historička a archeoložka, specializuje se na období starší a střední doby hradištní.

Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (1973)

Historička, zaměřuje se na kulturní, sociální a intelektuální dějiny 17. až 20. století v Habsburské monarchii, francouzské a italské oblasti.

Doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. (1947)

Historik, vedoucí katedry společenských věd na ČVUT v Praze. Zabývá se dějinami středověku, zejména dějinami českého státu v době Přemyslovců.

Mgr. Irena Veselá, Ph.D. (1977)

Kurátorka oddělení dejín hudby Moravského zemského muzea v Brně. Odborně se zaměřuje na dvorskou hudbu a prostředí rakouských Habsburků v 17. a 18. století.

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (1962)

Historik, specializuje se na kulturu baroka a na problematiku písemných pramenů k dějinám výtvarného umění. Je ředitelem Sbírky starého umění Národní galerie a v současné době je pověřen řízením Národní galerie.

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (1963)

Historik dějin raného novověku, děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Zaměřuje se na problematiku politických a kulturních dějin a vývoje peněžního oběhu v raně novověké Evropě.

Objednávejte a kupujte

Celou edici i jednotlivé svazky žádejte u dobrých knihkupců nebo objednávejte v e-shopu Nakladatelství Paseka.

e-shop